Metody pracy

  •  Po omówieniu każdego z bloków tematycznych uczniowie, którzy zdają egzamin ustny przystępują do ustnych zestawów maturalnych dotyczących wcześniej omówionych zagadnień tematycznych.
  • Podczas każdych zajęć uczniowie omawiają jedną formę wypowiedzi pisemnej z poziomu podstawowego i jedna formę wypowiedzi pisemnej z poziomu rozszerzonego, a następnie pod koniec każdych zajęć piszą formę wypowiedzi pisemnej z poziomu podstawowego. Forma wypowiedzi pisemnej na poziomie rozszerzonym jest zadawana jako praca domowa po każdym spotkaniu.

 

  • Po omówieniu każdego z modułów uczniowie piszą test, który sprawdza ich wiedzę z zakresu wprowadzonego wcześniej materiału. Testy sprawdzają umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, stosowanie struktur gramatyczno-leksykalnych oraz umiejętność właściwego zastosowania wypowiedzi pisemnej.

Kartkówki – po omówieniu każdego z działów tematycznych uczniowie piszą kartkówki z wprowadzonego słownictwa.

Prace domowe – zadawane po zajęciach w formie: typowych zadań maturalnych oraz arkuszy egzaminacyjnych, zadań gramatycznych, wypowiedzi pisemnych.
Wszystkie rozwiązania zadań z prac domowych są analizowane na zajęciach z wykładowcą.
Próbny pisemny egzamin maturalny – uczniowie piszą dwa razy próbny egzamin maturalny. Pierwszy egzamin maturalny jest pisany w połowie kursu, a drugi egzamin maturalny jest pisany pod koniec całego kursu. Rozwiązania zadań ze wszystkich egzaminów próbnych są omawiane przez wykładowcę lub indywidualnie na prośbę kursanta.
Próbny ustny egzamin maturalny – pod koniec kursu uczniowie mają szanse uczestniczyć w próbnym ustnym egzaminie, który pozwala im doświadczyć i oswoić się z sytuacją podczas autentycznego egzaminu ustnego.

Komentowanie jest wyłączone.