Matura – metody pracy

Nasze sposoby nauczania w przygotowaniu do matury są w 100% celowe i skuteczne!

Podstawą organizacji pracy na zajęciach jest komunikacja miedzy słuchaczem, a wykładowcą, która umożliwia:

 • powtórzenie  i usystematyzowanie materiału teoretycznego,
 • przećwiczenie rozwiązywania różnych typów zadań na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • zapoznanie się z rodzajami ćwiczeń pojawiającymi się w arkuszach egzaminacyjnych,

Stosowane na zajęciach różne metody pracy pozwalają na efektywne powtórzenie i utrwalenie wiedzy zgodnie z  potrzebami naszych słuchaczy:

 • wykłady,
 • ćwiczenia (rozwiązywanie arkuszy maturalnych, zadań leksykalno-gramatycznych oraz ustnych zestawów maturalnych)
 • konsultacje,
 • dyskusja,
 • rozmowy z wykładowcą

Cały czas zajęć jest efektywnie i bardzo praktycznie wykorzystany:

 • Podczas każdych zajęć uczniowie poznają określony blok tematyczny. Wiedza jest powtarzana i utrwalana podczas wykonywania zadań maturalnych sprawdzających rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego oraz znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych. Ponadto, uczniowie na każdych zajęciach tworzą wypowiedzi pisemne związane z określonym blokiem tematycznym.
 • Konsultacje – zawsze, bez konieczności wcześniejszego umawiania się można porozmawiać indywidualnie z wykładowcą, uzyskać odpowiedź na trudne pytania. Ponadto, uczniowie podczas konsultacji spotykają się z wykładowcą i ćwiczą ustną część egzaminu maturalnego lub omawiają wybrane przez siebie trudne zagadnienia gramatyczno-leksykalne.
 • Wypowiedź ustna – Po omówieniu każdego z bloków tematycznych uczniowie, którzy zdają egzamin ustny przystępują do ustnych zestawów maturalnych dotyczących wcześniej omówionych zagadnień tematycznych.
 • Wypowiedź pisemna – Podczas każdych zajęć uczniowie omawiają jedną formę wypowiedzi pisemnej z poziomu podstawowego i jedna formę wypowiedzi pisemnej z poziomu rozszerzonego, a następnie pod koniec każdych zajęć piszą formę wypowiedzi pisemnej z poziomu podstawowego. Forma wypowiedzi pisemnej na poziomie rozszerzonym jest zadawana jako praca domowa po każdym spotkaniu.
 • Testy – po omówieniu każdego z modułów uczniowie piszą test, który sprawdza ich wiedzę z zakresu wprowadzonego wcześniej materiału. Testy sprawdzają umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, stosowanie struktur gramatyczno-leksykalnych oraz umiejętność właściwego zastosowania wypowiedzi pisemnej.
 • Kartkówki – po omówieniu każdego z działów tematycznych uczniowie piszą kartkówki z wprowadzonego słownictwa.
 • Prace domowe – zadawane po zajęciach w formie: typowych zadań maturalnych oraz arkuszy egzaminacyjnych, zadań gramatycznych, wypowiedzi pisemnych.
 • Wszystkie rozwiązania zadań z prac domowych są analizowane na zajęciach z wykładowcą.
 • Próbny pisemny egzamin maturalny – uczniowie piszą dwa razy próbny egzamin maturalny. Pierwszy egzamin maturalny jest pisany w połowie kursu, a drugi egzamin maturalny jest pisany pod koniec całego kursu. Rozwiązania zadań ze wszystkich egzaminów próbnych są omawiane przez wykładowcę lub indywidualnie na prośbę kursanta.
 • Próbny ustny egzamin maturalny – pod koniec kursu uczniowie mają szanse uczestniczyć w próbnym ustnym egzaminie, który pozwala im doświadczyć i oswoić się z sytuacją podczas autentycznego egzaminu ustnego.

Efekty, które uzyskujemy

 • powtórzenie i uporządkowanie materiału wymaganego do egzaminu maturalnego, zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi;
 • zapoznanie się ze strukturą egzaminu, w tym zasadami oceniania;
 • zapoznanie się z różnymi rodzaju zadaniami,
 • umiejętne, merytoryczne rozwiązywanie różnych typów zadań
 • skuteczne przygotowanie do egzaminu, zakończone sukcesem w rekrutacji na studia.

Zajęcia odbywają się w atmosferze zrozumienia i życzliwości, czego dowodem są reakcje samych słuchaczy w trakcie trwania spotkań, jak również wyrażane przez nich opinie w wypełnianych na koniec kursu ankietach.

Komentowanie jest wyłączone.